Rekonstrukcijas gaita

Rekonstrukcijas gaita

25.11.2010 keyboard_arrow_down

Dīķa tīrīšana Alūksnē notiek saskaņā ar projektu

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” Alūksnē notiek parka dīķa attīrīšana no dūņām. Lai gan iedzīvotāji izteikuši bažas par procesa ietekmi uz vidi, Madonas reģionālās vides pārvaldes speciālisti atzīst, ka darbi notiek saskaņā ar izvirzītajām prasībām.

Parka dīķa rekonstrukcija notiek atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, kas saskaņots Alūksnes novada pašvaldības būvvaldē un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei izsniegusi Valsts Vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde. Darbus objektā pēc iepirkuma procedūras veic SIA „Labas vides producenti”.

Saskaņā ar projektu, objektā tiek veikta dīķa gultnes pārtīrīšana, pielietojot zemessūcēju un palielinot dīķa dziļumu par apmēram vienu metru. Darbu veikšanas laikā izstrādāto grunti pa spiediena cauruļvadu transportē uz dūņu nosēdlaukiem muižas parkā. Par dūņu nosēdlaukiem izvēlētas vairākas zemas vietas abpus novadgrāvim.

No dīķa izsūknētās dūņas pa caurulēm tiek aizvadītas līdz caurtekai zem Pils ielas, tālāk tās plūst pa grāvi uz nosēdlaukiem, kur nogulsnējas. Ir izstrādāts un ar Valsts Kultūras pieminekļu inspekciju saskaņots plāns, kurā norādīti nosēdlauki, uz kuriem drīkst aizvadīt izsūknētās dūņas. Šobrīd dūņas tiek nosēdinātas divos laukos – pa kreisi un pa labi no novadgrāvja. Vēl ir atļauts izmantot trīs nosēdlaukus, taču ceram, ka tas nebūs nepieciešams, jo diviem no tiem ir augsts līmenis, bet viens tuvu ezeram, - skaidro Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris Aivars Sausais.

Viņš uzsver, ka dūņas ezerā nenonāk, jo caurtekā pie celiņa muižas parkā ir izveidots aizsprosts, kas aiztur dūņas. Līdz ar to tās atsitas pret aizsprostu un aizplūst uz nosēdlaukiem, savukārt ūdens aiztek uz ezeru. Gar celiņa malu izveidots valnis, kas arī aiztur dūņu iespējamo aizplūšanu, kā arī filtrē ūdeni.

Projektā paredzētais izstrādājamās grunts daudzums ir astoņi tūkstoši kubikmetru, bet veicot darbus secināts, ka apjoms nedaudz palielināsies, jo vietumis dīķa dziļums ir lielāks nekā bija paredzēts. Darbu veikšanu ir apgrūtinājuši laika apstākļi, jo dīķī ir nepietiekams ūdens līmenis. Ja apstākļi būs piemēroti un ūdens pietiks, dīķa tīrīšana varētu tikt pabeigta līdz 18. novembrim, - skaidro A. Sausais.

Izstrādājot parka dīķa rekonstrukcijas projektu, savus tehniskos noteikumus, paredzot prasības šo darbu veikšanai, kā arī izvērtējot nosēdlauku vietas, izsniedza Madonas reģionālā vides pārvalde. Pārvaldes kontroles daļas vecākais inspektors Aldis Verners norāda, ka visas izvirzītās prasības tiek izpildītas.

Tā kā izvirzītās prasības tiek pildītas, no Madonas reģionālās vides pārvaldes puses pretenziju nav. Pārvaldes eksperti plānotos darbus izvērtēja, saskaņoja un esmu iepazinies arī ar situāciju uz vietas. Izstrādājot tehniskos noteikumus, tika apsekotas visas iespējamās zemās vietas, kur dūņas varētu novadīt, no dažām arī atteicāmies, jo pret to izmantošanu iebilda Madonas reģionālā vides pārvalde un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, bet pārējās ir izmantojamas. Dūņu apjoms ir diezgan liels un tas varbūt neizskatās estētiski pievilcīgi, taču izskanējušie apgalvojumi, ka dūņās ir smagie metāli, gan neatbilst patiesībai. Dūņas ir organiskas izcelsmes un tajās nav nekā bīstama, - norāda A. Verners.

Viņš skaidro, ka no dīķa izsūknētās dūņas, kas sūknēšanas procesā ir sajauktas ar smilti un ūdeni, jāatbrīvo no ūdens, tādēļ labi, ka šis process tiek veikts rudenī, jo ziemas laikā dūņas izsals, izžūs un samazināsies to apjoms. Nosēdlaukiem izvēlētajās vietās parkā ir līdzīga struktūra – tās sastāv no trūdzemes, tādēļ ir piemērotas arī dūņu uzkrāšanai.

A. Verners norāda, ka pašvaldība vēlāk var risināt jautājumu par dūņu tālāku izmantošanu – tās var izmantot pilsētas zaļumsaimniecībā vai arī atstāt turpat un apzaļumot. Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

02.11.2010 keyboard_arrow_down

Atjauno skulptūru "Nāra"

Alūksnē, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, kalējs Laimonis Bāliņš kā SIA „Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs restaurējis alūksniešu iemīļoto R.Sviles parka dīķa skulptūru „Nāra”.

L.Bāliņš atzīst, ka skulptūras restaurēšana bijis diezgan sarežģīts, bet vienlaikus arī patīkams darbs. Skulptūra vairākās vietās bijusi deformēta. Lai varētu piekļūt tām un atjaunot, nācies izgriezt skulptūras fragmentu. - Kad deformētās skulptūras daļas bija atjaunotas, izgriezto fragmentu vajadzēja metināt atpakaļ. Bija vajadzīga liela uzmanība un pacietība, lai abas daļas sametinātu. Skulptūrai vajadzēja noņemt veco vara oksīda pārklājumu un uzklāt jaunu. Ņemot vērā skulptūras izmēru, oksidēšana ir sarežģīts process, kas aizņem pat vairākas dienas. Oksidēt nelielu priekšmetu ir vieglāk - to var iegremdēt oksidēšanas šķīdumā un priekšmets tiek pārklāts vienmērīgi, bet lielu darbu jāapstrādā pakāpeniski un jāseko līdzi, lai nebūtu redzamas oksidēto fragmentu robežas. Skulptūras apakšējo daļu, kas ilgstoši atradusies ūdenī, vajadzēja attīrīt no bieza kaļķa slāņa, - par skulptūras restaurēšanas procesu stāsta L.Bāliņš.

Kalējs atzīst, ka pēc skulptūras restaurēšanas jādomā, kā to pasargāt no putniem, un tam jau ir dažas idejas.

Minētā projekta ietvaros šobrīd tiek veikta Alūksnes muižas parka celiņu rekonstrukcija, Jaunās pils dīķa tīrīšana, kā arī notiek iepirkums Jaunās pils, Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcijai. Pēc rekonstrukcijas un restaurācijas darbu pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi. Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

02.11.2010 keyboard_arrow_down

Alūksnē sākta muižas parka celiņu un Jaunās pils dīķa rekonstrukcija

Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, kas tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, ietvaros uzsākta Alūksnes muižas parka celiņu un Jaunās pils dīķa rekonstrukcija.

Šobrīd tiek veikta Alūksnes muižas parka celiņu tīkla rekonstrukcija, atjaunojot nolietojošos segumu – demontēts vecais segums, lai sagatavotu pamatu jaunā seguma ieklāšanai. Rekonstruētie celiņi uzlabos pieejamību muižas parkam, jo projekta ietvaros paredzēts iespēju robežās samazināt stāvumus, kā arī izveidot atbilstošas nobrauktuves vietās ar trotuāriem un ielām. Šos darbus veic SIA „Ceļinieks 01”.

Vienlaikus ar celiņu rekonstrukciju ainaviski skaistās vietās parkā pie celiņiem uzstādīs sešus jaunus atpūtas soliņus. Uzsākta skulptūru dārza atjaunošana pie Alūksnes Jaunās pils, rekonstruējot R. Sviles parka dīķa skulptūru „Nāra” (tautā saukta „Zuzanna”). Minētā skulptūra šobrīd nogādāta pie kalēja Laimoņa Bāliņa, kurš veiks skulptūras atjaunošanu kā SIA „Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs.

Projekta ietvaros uzsākta Alūksnes Jaunās pils dīķa tīrīšana jeb rekonstrukcija. Paredzēts padziļināt laika gaitā aizsērējušo dīķi, kam draud aizaugšana, izmantojot zemessūcēju, kas ir vienīgā iespējamā tehnoloģija konkrētajā objektā. Šos darbus veiks SIA „Labas vides producenti”. 16. septembrī beidzās piedāvājumu iesniegšana izsludinātajā atklātajā konkursā par „Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju”, tajā skaitā Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukciju. Pēc atklātā konkursa uzvarētāja noskaidrošanas tiks uzsākta Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija un restaurācija, kas saistīta ar ēkas fasādes stāvokļa sakārtošanu. Galvenās veicamo darbu sadaļas: pilnīga logu restaurācija, terases un terases balkonu akmens daļu restaurācija, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļu restaurācija, Alūksnes pils ieejas durvju restaurācija, pils fasādes rekonstrukcija. Varēs uzsākt arī pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamo Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba rekonstrukcijas darbus. Ledus pagrabs rekonstrukcijas rezultātā tiks piemērots amatnieku darbnīcas izvietošanai, bet Apaļais tornis – muzeja ekspozīcijām.

Pēc rekonstrukcijas un restaurācijas darbu pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi – buklets, pastkartes, filma DVD formātā un mājas lapa internetā.

Projekta mērķis ir uzlabot uz kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes balstītu publisko tūrisma infrastruktūru, veicinot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanu, aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, veicināt kultūras tūrisma attīstību Alūksnes novadā.

Projekta īstenošana sākta 2010. gada 8. martā un plānotais projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

10.01.2010 keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija

2009.gada 18.decembrī Alūksnes novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu no Latvijas investīciju attīstības aģentūras (LIAA) par finansējuma piešķiršanu projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi, prioritātes 3.4. „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, pasākuma 3.4.2.1.1.aktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglābšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot uz kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes balstītu publisko tūrisma infrastruktūru, veicinot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanu, aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, veicināt kultūras tūrisma attīstību Alūksnes novadā. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļu – Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēkas un muižas parka infrastruktūru, nodrošinot objekta autentiskuma saglabāšanu tūrisma attīstībai, jauna tūrisma objektu – Apaļā torņa un Ledus pagraba ar amatniecības centru - izveidi vēsturiskajā vidē, ērtu publisko pieejamību.

Plānotās projekta aktivitātes ir:
- Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, kas saistīti ar ēkas fasādes stāvokļa sakārtošanu. Galvenās veicamo darbu sadaļas: pilnīga logu restaurācija, terases un terases balkonu akmens daļu restaurācija, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļu restaurācija, Alūksnes pils ieejas durvju restaurācija, pils fasādes rekonstrukcija;
- Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba rekonstrukcijas darbi. Pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamās ēkas tiks rekonstruētas. Ledus pagrabs rekonstrukcijas rezultātā tiks piemērots amatnieku darbnīcas izvietošanai, bet Apaļais tornis – muzeja ekspozīcijām;
- Alūksnes muižas parka celiņu tīkls rekonstrukcijas darbi, atjaunojot nolietojošas segumu. Vienlaikus ar celiņu rekonstrukciju tiks veikta atpūtas soliņu uzstādīšana pie celiņiem ainaviski skaistās vietās parkā, kā arī uzsākta skulptūru dārza atjaunošana pie Alūksnes jaunās pils, rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”;
- Alūksnes Jaunās pils dīķa tīrīšanas jeb rekonstrukcijas darbi. Paredzēts padziļināt laika gaitā aizsērējušo dīķi, kam draud aizaugšana, izmantojot zemessūcēju, kas ir vienīgā iespējamā tehnoloģija konkrētajā objektā;
- Bukletu par Alūksnes jaunās pils kompleksu un muižas parku izveide;
- Pastkaršu ar Alūksnes jaunās pils kompleksu izgatavošana;
- Alūksnes jaunās pils kompleksa un muižas parka mājas lapas internetā izveide;
- Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos;
- Filmas DVD formātā par Alūksnes jaunās pils kompleksu un Muižas parku izveide;
- Alūksnes Jaunās pils parka svētki;
- Tūrisma mārketinga pētījums.

Projekta realizācija tiks uzsākta 2010. gada vasarā, bet plānotais projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls434623,6, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls430493,6. No Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls365489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls12914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls52089,74 (12,1%).

Uzgaidiet... loading