Rekonstrukcijas gaita

Rekonstrukcijas gaita

02.11.2010 keyboard_arrow_down

Alūksnē sākta muižas parka celiņu un Jaunās pils dīķa rekonstrukcija

Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, kas tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, ietvaros uzsākta Alūksnes muižas parka celiņu un Jaunās pils dīķa rekonstrukcija.

Šobrīd tiek veikta Alūksnes muižas parka celiņu tīkla rekonstrukcija, atjaunojot nolietojošos segumu – demontēts vecais segums, lai sagatavotu pamatu jaunā seguma ieklāšanai. Rekonstruētie celiņi uzlabos pieejamību muižas parkam, jo projekta ietvaros paredzēts iespēju robežās samazināt stāvumus, kā arī izveidot atbilstošas nobrauktuves vietās ar trotuāriem un ielām. Šos darbus veic SIA „Ceļinieks 01”.

Vienlaikus ar celiņu rekonstrukciju ainaviski skaistās vietās parkā pie celiņiem uzstādīs sešus jaunus atpūtas soliņus. Uzsākta skulptūru dārza atjaunošana pie Alūksnes Jaunās pils, rekonstruējot R. Sviles parka dīķa skulptūru „Nāra” (tautā saukta „Zuzanna”). Minētā skulptūra šobrīd nogādāta pie kalēja Laimoņa Bāliņa, kurš veiks skulptūras atjaunošanu kā SIA „Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs.

Projekta ietvaros uzsākta Alūksnes Jaunās pils dīķa tīrīšana jeb rekonstrukcija. Paredzēts padziļināt laika gaitā aizsērējušo dīķi, kam draud aizaugšana, izmantojot zemessūcēju, kas ir vienīgā iespējamā tehnoloģija konkrētajā objektā. Šos darbus veiks SIA „Labas vides producenti”. 16. septembrī beidzās piedāvājumu iesniegšana izsludinātajā atklātajā konkursā par „Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju”, tajā skaitā Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukciju. Pēc atklātā konkursa uzvarētāja noskaidrošanas tiks uzsākta Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija un restaurācija, kas saistīta ar ēkas fasādes stāvokļa sakārtošanu. Galvenās veicamo darbu sadaļas: pilnīga logu restaurācija, terases un terases balkonu akmens daļu restaurācija, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļu restaurācija, Alūksnes pils ieejas durvju restaurācija, pils fasādes rekonstrukcija. Varēs uzsākt arī pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamo Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba rekonstrukcijas darbus. Ledus pagrabs rekonstrukcijas rezultātā tiks piemērots amatnieku darbnīcas izvietošanai, bet Apaļais tornis – muzeja ekspozīcijām.

Pēc rekonstrukcijas un restaurācijas darbu pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi – buklets, pastkartes, filma DVD formātā un mājas lapa internetā.

Projekta mērķis ir uzlabot uz kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes balstītu publisko tūrisma infrastruktūru, veicinot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanu, aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, veicināt kultūras tūrisma attīstību Alūksnes novadā.

Projekta īstenošana sākta 2010. gada 8. martā un plānotais projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

10.01.2010 keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija

2009.gada 18.decembrī Alūksnes novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu no Latvijas investīciju attīstības aģentūras (LIAA) par finansējuma piešķiršanu projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas 2007.-2013.gadam Infrastruktūra un pakalpojumi, prioritātes 3.4. „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, pasākuma 3.4.2.1.1.aktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglābšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot uz kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes balstītu publisko tūrisma infrastruktūru, veicinot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanu, aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, veicināt kultūras tūrisma attīstību Alūksnes novadā. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļu – Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēkas un muižas parka infrastruktūru, nodrošinot objekta autentiskuma saglabāšanu tūrisma attīstībai, jauna tūrisma objektu – Apaļā torņa un Ledus pagraba ar amatniecības centru - izveidi vēsturiskajā vidē, ērtu publisko pieejamību.

Plānotās projekta aktivitātes ir:
- Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, kas saistīti ar ēkas fasādes stāvokļa sakārtošanu. Galvenās veicamo darbu sadaļas: pilnīga logu restaurācija, terases un terases balkonu akmens daļu restaurācija, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļu restaurācija, Alūksnes pils ieejas durvju restaurācija, pils fasādes rekonstrukcija;
- Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba rekonstrukcijas darbi. Pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamās ēkas tiks rekonstruētas. Ledus pagrabs rekonstrukcijas rezultātā tiks piemērots amatnieku darbnīcas izvietošanai, bet Apaļais tornis – muzeja ekspozīcijām;
- Alūksnes muižas parka celiņu tīkls rekonstrukcijas darbi, atjaunojot nolietojošas segumu. Vienlaikus ar celiņu rekonstrukciju tiks veikta atpūtas soliņu uzstādīšana pie celiņiem ainaviski skaistās vietās parkā, kā arī uzsākta skulptūru dārza atjaunošana pie Alūksnes jaunās pils, rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”;
- Alūksnes Jaunās pils dīķa tīrīšanas jeb rekonstrukcijas darbi. Paredzēts padziļināt laika gaitā aizsērējušo dīķi, kam draud aizaugšana, izmantojot zemessūcēju, kas ir vienīgā iespējamā tehnoloģija konkrētajā objektā;
- Bukletu par Alūksnes jaunās pils kompleksu un muižas parku izveide;
- Pastkaršu ar Alūksnes jaunās pils kompleksu izgatavošana;
- Alūksnes jaunās pils kompleksa un muižas parka mājas lapas internetā izveide;
- Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos;
- Filmas DVD formātā par Alūksnes jaunās pils kompleksu un Muižas parku izveide;
- Alūksnes Jaunās pils parka svētki;
- Tūrisma mārketinga pētījums.

Projekta realizācija tiks uzsākta 2010. gada vasarā, bet plānotais projekta realizācijas laiks ir 24 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls434623,6, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls430493,6. No Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls365489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls12914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls52089,74 (12,1%).

Uzgaidiet... loading