Rekonstrukcijas gaita

Rekonstrukcijas gaita

02.02.2012 keyboard_arrow_down

Noslēgumam tuvojas Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija

Šobrīd projektā notiek Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcija, turpinās Alūksnes Jaunās pils logu restaurācija, kā arī tiek gatavoti materiāli dalībai Starptautiskajās tūrisma izstādēs „Balttour 2012”, „Vivatour 2012”, „Tourest 2012” un organizēti Muižas parka svētki.

Projektā top buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku. Pirmie tos ieraudzīs tūrisma izstādes „Balttour 2012” apmeklētāji. Arī Alūksnes novada pašvaldības dalību minētajās izstādēs finansē no šī projekta. Ir noslēgts līgums ar Vidzemes tūrisma asociāciju par kopīgu dalību vēl divās starptautiskajās tūrisma izstādēs „Vivatour 2012” un „Tourest 2012”, kas notiks Lietuvā un Igaunijā.
Tāpat projekta ietvaros iegādāsies vairākus informācijas stendus un veiks tūrisma mārketinga pētījumu par projektā iekļautajiem Alūksnes Jaunās pils kompleksa objektiem, analizēs tūristu plūsmu, mārketinga instrumentu efektivitāti tūristu piesaistei.
Šobrīd arī tiek gatavota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa internetā, kuras adrese būs www.aluksnespils.lv, savukārt Vilnis Blūms veido DVD filmu par Jaunās pils kompleksu.
25. februārī projekta ietvaros notiks Alūksnes Muižas parka svētki ar plašu pasākumu programmu.
Tā kā veicot pils ēkas rekonstrukciju, atklājās nopietnas konstruktīvas problēmas pils balkoniem, tos nav iespējams pagūt rekonstruēt līdz projekta beigām martā, līdz ar to balkonu rekonstrukcija noslēgsies vasarā.

06.10.2011 keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunā pils kļūst krāšņāka

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros turpinās Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija.

Šobrīd Jaunās pils rekonstrukcija notiek secīgi – ēkas fasāde ir nomazgāta, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu, tiek uzklāts jauns apmetums un vietās, kur tas jau paveikts, tiek klāts gruntējums, kas ietonēts fasādes krāsā. Darbus objektā veic SIA „RCI Gulbene”.

Kā jau zināms, būvniecības procesā atklājās vairāki sarežģījumi, kas veicot objekta arhitektonisko un māksliniecisko izpēti, nebija iepriekš paredzami. Šobrīd tie ir apzināti un tehniskajā projektā plānotie darbu apjomi gan Jaunajā pilī, gan Apaļajā tornī (Vīna pagrabā) un Ledus pagrabā ir būtiski mainījušies. Līdz ar to projekta realizācijai ir nepieciešami papildu līdzekļi.

Sākot projekta īstenošanu, atklājās, ka Ledus pagraba stāvoklis diemžēl ir krasi pasliktinājies, tādēļ faktiski to rekonstruēt nav iespējams un tas jābūvē no jauna. Ņemot vērā radušos situāciju, tika izstrādāti izmaiņu rasējumi, veikta to saskaņošana Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un būvvaldē. Jaunais projekta risinājums piedāvā neatjaunot sagruvušo velvi, tās vietā veidojot vienotu koka jumta konstrukciju un ieviest arī citas izmaiņas.

Apaļais tornis savukārt ir iztīrīts no aizbēruma un būvgružiem, precizējot telpas veidolu, atklājot pagraba daļu un citas konstrukcijas nianses. Tā kā ir iespējams daļēji eksponēt pagrabtelpu no pirmā stāva līmeņa caur atvērumu pārsegumā, ir izstrādāts atšķirīgs tehniskais risinājums, jo ir darbi, kas līdz ar to vairs nav jāveic, savukārt citus nepieciešams veikt. Šajā būvē arī atteiksies no jumta siltināšanas, jo to izmantos tikai gada siltajā laikā.

Jaunās pils ēkai savukārt būvdarbu laikā konstatēts, ka vairāku konstruktīvo elementu stāvoklis neļauj veikt iepirkumā paredzētos darbus, ja neveic tehnoloģiski neatdalāmus papildu darbus. Tā kā ir bojātas pils jumta nesošās konstrukcijas, nav lietderīgi labot un krāsot esošo jumta segumu, līdz ar to jumts netiks krāsots. Savukārt pils terases jumta remonts nebija iekļauts tehniskajā projektā, tādēļ jāparedz papildu darbi, jo tas tehnoloģiski nav atdalāms no visas fasādes remonta. Attīrot fasādi ar augstspiediena ūdens strūklu, erodējušais apmetums un dolomīta detaļu fragmenti atdalījušies no fasādes, atklājot, ka iepirkumā paredzēto fasādes remontdarbu apjoms ir nepietiekams. Nopietnas konstruktīvas problēmas atklājušās arī attiecībā uz pils balkoniem. Tos nebūs iespējams pagūt rekonstruēt līdz projekta beigām nākamā gada martā, tādēļ paredzams, ka balkonu rekonstrukcija varētu noslēgties nākamvasar.

Lai risinātu atklājušās problēmas Jaunās pils un tās kompleksa ēku rekonstrukcijas gaitā, Alūksnes novada dome jau lēma par papildu finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Šobrīd pašvaldība gatavo nepieciešamos dokumentus, lai saskaņotu izmaiņas ar piešķirtā finansējuma uzraudzītāju - Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kā arī piemērotu jaunas iepirkuma procedūras veicamajiem darbiem.

Projekta kopējās izmaksas pēc izmaiņām ir Ls 494 717,46. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06, valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,80, bet pašvaldības finansējums – Ls 116313,60.

03.10.2011 keyboard_arrow_down

Jaunās pils rekonstrukcijas gaitā sarežģījumi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros turpinās Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija.

Šobrīd SIA „RCI Gulbene” veic projektā paredzēto Jaunās pils logu restaurēšanu, kā arī fasādes rekonstrukciju – daļa fasādes jau ir nomazgāta un noklāta ar jaunu apmetuma kārtu.

Alūksnes novada domes deputāts Ainars Melders, kurš ar domes lēmumu noteikts par šī projekta koordinatoru, norāda, ka veicot darbus, atklājušies vairāki trūkumi projektā, kas attiecas galvenokārt uz Jaunās pils kompleksā ietilpstošā Ledus pagraba un Vīna pagraba rekonstrukciju. Līdz ar to jāmeklē risinājums un jāveic izmaiņas projektā, kuru saskaņošana ar piešķirtā finansējuma uzraudzītāju - Latvijas investīciju un attīstības aģentūru būs sarežģīts un ilgstošs process.

Projektā arī nebija paredzēts, ka nojaucot veco kinotelpu, pusei pils ēkas pazudīs elektrība. Šo jautājumu pašvaldībai nācās risināt ar papildu finansējuma piešķiršanu.

Iepriekšējos gados izveidojot ar laukakmeņiem klāto pagalmu un piebraucamo ceļu, pils pagalms paaugstinājies par pusmetru un šobrīd tas rada sarežģījumus ar lietusūdeni, tāpēc jārisina jautājums par akmeņu noņemšanu un pagalma līmeņa pazemināšanu.

Mazgājot pils fasādi, atklājās, ka cementa apmetums, no kā jāatbrīvojas, ir lielākos apjomos, tomēr tas nerada sarežģījumus, jo iepirkumā jau paredzēts, ka šis apjoms varētu mainīties.

Raizes joprojām sagādā nepareizi uzklātais jumta segums, kuru pēc projekta bija paredzēts pat krāsot. Šogad jumts tiks pielabots, lai netecētu uz fasādi, bet turpmāk pašvaldībai papildus būs jāveic spāru un siju maiņa.

Šobrīd arī nav skaidrs, vai pils fasāde būtu jākrāso tādā tonī, kā tas paredzēts projektā – rozā. Esam domājuši iepazīstināt iedzīvotājus ar krāsu paraugiem, ko varētu izlikt pie pils, - saka A. Melders.

Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros jau rekonstruēti muižas parka celiņi, izgatavoti un uzstādīti seši soliņi, rekonstruēts dīķis, atjaunota un pie dīķa novietota skulptūra „Nāra”. Savukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

12.07.2011 keyboard_arrow_down

Rekonstrukcijas laikā atrod daļu Ļeņina skulptūras

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” vienā no atjaunojamajām kompleksa ēkām atrasta Ļeņina skulptūras vidusdaļa.

au aizvadītā gada maijā, tīrot Alūksnes Jaunās pils Vīna pagrabu, tika atrasta Ļeņina skulptūras daļa – krūšutēls, bet Ledus pagraba priekštelpā - kāju daļa. Šovasar, uzsākot rekonstrukciju pils kompleksa Ledus pagrabā, atrasta arī skulptūras vidusdaļa.

Skulptūras daļa tika atrasta, izceļot sabrukušas velves fragmentus no Ledus pagraba ēkas. Tā kā zinājām, ka šāds atradums varētu būt, darbi tika veikti ļoti uzmanīgi, - norāda Alūksnes muzeja direktore Inita Veismane.

Skulptūra tapusi pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Tās autors Baltijas kara tehniskās skolas pasniedzējs Sergejs Opriško 1957. gadā Ministru padomi informējis par izgatavoto, 244 cm augsto Ļeņina skulptūras modeli. Skulptūru bijis plānots novietot Alūksnē, taču 1958. gadā Kultūras ministrija pēc skulptūras apskates to darīt aizliegusi.

Bija informācija, ka Jaunās pils Vīna pagrabā varētu būt kāds vērtīgs atradums. Pateicoties profesoram, sociālo zinātņu doktoram Sergejam Krukam, ieguvām tam apstiprinājumu un arī dokumentālu liecību, ka Alūksnē pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados bijusi izgatavota un pēc tam noslēpumaini pazudusi Ļeņina skulptūra. Aizvadītajā gadā atradām divas no trim skulptūras daļām un bija nojauta, ka trešā atrodas Ledus pagrabā. Šī skulptūras daļa pievienosies divām jau iepriekš atrastajām un būs apskatāma Alūksnes muzeja apmeklētājiem, - uzsver I. Veismane.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” paredzēts rekonstruēt pils fasādi, restaurēt durvis un logus, ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļas, kā arī terases un terases balkonu daļas akmens daļu. Tāpat plānota Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukcija. Darbus veic SIA „RCI Gulbene”, kas atzīts par uzvarētāju būvdarbu atklātajā konkursā. Darbu līgumcena ir Ls 237717,63 bez PVN.

Minētā projekta ietvaros jau rekonstruēti muižas parka celiņi, izgatavoti un uzstādīti seši soliņi, rekonstruēts dīķis, atjaunota un pie dīķa novietota skulptūra „Nāra”. Savukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

Uzgaidiet... loading