Parka rekonstrukcija

Alūksnes muižas parka rekonstrukcijas programma „Gadsimtu sasaukšanās” (2010.-2020.g.)

Ir izstrādāta Alūksnes muižas parka rekonstrukcijas programma „Gadsimtu sasaukšanās”, kuras mērķis ir sakopt un pilnveidot Alūksnes muižas parku, izveidojot to kā ainavu parku paraugu Baltijā.

Alūksnes muižas parks muižnieku Fītinghofu laikā tika veidots gandrīz 100 gadu garumā (Mūra pils uzcelta ap 1770.gadu, Jaunā pils 1863.gadā), tas piedzīvoja pārveidojumus pirmās brīvvalsts un padomju laikā, un arī pašlaik to veidojam, līdz ar to programmas nosaukums – „Gadsimtu sasaukšanās”. Parks ir mūsu vēsture, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Parka rekonstrukcijas programma izstrādāta desmit gadiem un tā sastāv no 4 daļām.

Pirmā daļā paredzēta mazo arhitektūras formu restaurācija un atjaunošana, kurā iekļauta Aleksandra paviljona, Mauzoleja, Eola tempļa, Obeliska, Ovālās un apaļās strūklakas izpēte, to restaurācijas projekta izstrāde un restaurācija. Paredzēta atjaunošanas projekta izstrāde pēc fotogrāfijām un uzmērījumiem Pomonas templim, Putnu paviljonam, Ķīniešu paviljonam, Venēciešu tilta margām ar laternām un to atjaunošana, kā arī Kanovas vāzes kopijas izgatavošana un uzstādīšana. Tāpat arī paredzēta jaunu, mākslinieciski augstvērtīgu, parkam atbilstošu veidojumu izvietošana parka – Vindzorietes, Apollona tēli.

Otrā programmas daļa ir stādījumu rekonstrukcija un ierīkošana. Pie šiem darbiem tiek strādāts nemitīgi – jau iepriekšējos gadus, gan tagad. Tiek paredzēta stādījumu papildināšana ar vietējām un svešzemju koku un krūmu sugām, šķirnēm, tiks sakopti 25 parka dižkoki. Ap Lielo dīķi paredzēts izveidot ziemciešu dobes.

Trešā daļa paredz parka infrastruktūras sakārtošanu – iecerēta ielu un celiņu renovācija, kas gandrīz jau pabeigta, stāvlaukumu izveide Rijukalna un Vējkalna ielu krustojumā un Siguldas ielas galā, būs pieejamas pārvietojamās bio-tualetes. Tiks izvietoti jauni soliņi un atkritumu urnas. Pie Vējiņa, Koloniādes un Aleksandra paviljona atjaunos kāpnes. Paredzēts labiekārtot peldvietu „Vējiņš” un bērnu rotaļu laukumu, veikt Saules tilta remontu, mitrājā ar dēļu klājumu izveidot pontonus. Ap lielo dīķi plānots rekonstruēt gājēju celiņa apgaismojumu, ierīkot elektrību pie Apaļās un Ovālās strūklakas, izgaismot atsevišķus kokus un mazās arhitektūras formas. Iecerēts uzstādīt dekoratīvās sētas 1500 m ap muižas parku un iegādāties videokameras, lai uzstādītu pie Jaunās pils, mazajām arhitektūras formām.

Ceturtais posms ir Alūksnes muižas parka popularizēšana – tiks izgatavots un pie ieejām parkā uzstādīts informatīvais parka plāns, paredzēta informatīvo zīmju un stendu izgatavošana un izlikšana pie mazajām arhitektūras formām, dabas objektiem un dižkokiem, kā arī tiks izgatavoti bukleti un prospekti par Alūksnes muižas parku. Lai apkopotu visu par Alūksnes muižas parku plānots izdot bilingvālu grāmatu par Alūksnes muižas parku.

Iecerētajiem darbiem tiek plānoti dažādi finansējuma avoti – gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan dažādu programmu finansējuma piesaiste projektos. Iecerēts, ka sadarbībā ar Pavlovskas parka muzejrezervātu Krievijā un Alatskivi muižu Igaunijā izstrādās projektu, kurā tiks iekļauta daļa no šeit minētās programmas, iesniegšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmā.

Uzgaidiet... loading